Plarail S-44 JR Kyushu Express Limited Express Plus & Rail Basic Set

LNER J50 0-6-0 tank locomotive